Recordaantal nieuwe klanten voor duurzame bank ASN Bank

Recordaantal nieuwe klanten voor duurzame bank ASN Bank

ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, heeft in 2020 een record aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen. Het afgelopen jaar groeide het klantenaantal met netto 46.826, tot in totaal 785.696 klanten op 31 december 2020. Daarmee realiseerde ASN Bank de grootste groei sinds 2012. Dankzij de aanhoudende klantgroei kan ASN Bank nog meer duurzame vooruitgang op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten realiseren.

Directeur Arie Koornneef is blij dat ASN Bank in 2020 opnieuw zoveel nieuwe klanten, waaronder beleggers, mocht verwelkomen. Deze bovengemiddelde groei bevestigt volgens hem dat ‘steeds meer mensen doordrongen zijn van de noodzaak tot duurzame vooruitgang en bewust kiezen voor duurzaam herstel’.

Koornneef: “De uitbraak van corona in 2020 bracht veel onzekerheid met zich mee. Vanzelfsprekend lag de focus eerst op de zorg en gezondheid. Inmiddels is duidelijk dat ook de economische ontwikkelingen die hieruit voortkomen veel mensen treffen. De vraag is hoe we straks uit deze crisis willen komen. Het herstel van de economie biedt kansen om duurzame vooruitgang in onze maatschappij te realiseren, of het nou gaat om reductie van uitstoot, natuurherstel, meer sociale gelijkheid of de bouw van nieuwe woningen. Het feit dat Nederlanders juist in deze periode kozen voor of overstapten naar een duurzame bank als ASN Bank laat zien dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt als het gaat om de vraag: hoe gaan we nu verder?”

Hoge klantwaardering

De aanbevelingsbereidheid van klanten (NPS) steeg in 2020 verder, van +16 naar +17. Daarnaast voerde ASN Bank de ranglijst aan van het Customer Experience Excellence onderzoek 2020. Aan dit KPMG-onderzoek naar klantbeleving werkten vijfduizend consumenten mee. ASN Bank stond dit jaar op nummer één en biedt daarmee ‘de beste klantervaring’ van alle bedrijven in Nederland.

Kerncijfers ASN Bank januari tot en met december 2020

Het aantal nieuwe klanten groeide de afgelopen jaren flink, met in 2020 de grootste toename (+6,3%) sinds 2012. Betaalrekeningen en beleggingsrekeningen waren naar verhouding het meest populair (+15% en +11%). Het vermogen onder beheer steeg in deze periode met maar liefst 15% naar 14,4 miljard euro. Deze stijging had vooral te maken met het feit dat de meeste klanten door corona meer geld op hun rekening hadden staan als gevolg van lagere uitgaven.

Duurzame impact: voortgang op pijlers

Al 60 jaar lang zet ASN Bank zich in voor duurzame vooruitgang. Om onze impact als duurzame bank te vergroten, werken we nauw samen met andere financiële instellingen, ondernemers, partners en ngo’s. De coronacrisis had beperkt invloed op de voortgang op de doelstellingen van ASN Bank op het gebied van klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Tegelijkertijd ziet de bank dat aandacht voor deze thema’s onverminderd aandacht vraagt.

Mensenrechten: leefbaar loon in de kledingsector
Noodzaak voor leefbaar loon

ASN Bank neemt sinds 2016 het voortouw om een leefbaar loon voor textielwerkers in de kledingindustrie breed onder de aandacht te brengen. Met partijen binnen en buiten de financiële sector nemen we initiatieven om tot verbetering te komen. Ook voeren we een dialoog met de beursgenoteerde kledingbedrijven waar de ASN Beleggingsfondsen in beleggen. Daarbij hebben we een duidelijk doel voor ogen: in 2030 heeft de kledingsector alle benodigde processen geïmplementeerd om een leefbaar loon voor werknemers in zijn keten mogelijk te maken.

Urgentie groter dan ooit

De noodzaak hiertoe was in 2020 groter dan ooit. De crisis leidde tot een sterk verminderde consumentenvraag, waardoor kledingbedrijven hun orders introkken. Veel textielarbeiders raakten hierdoor hun werk en inkomen kwijt. Als voorzitter van Platform Living Wage Financials (PLWF) hebben we kledingbedrijven aangesproken en gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen en op te komen voor de moeilijke positie van textielwerkers.

Jaarlijks onderzoek naar voortgang kledingbedrijven

In 2020 publiceerde ASN Bank voor de derde keer de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek naar leefbaar loon. We waren gematigd positief over de resultaten. De mate waarin kledingbedrijven uit het ASN Beleggingsuniversum zich inspannen voor een leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden is gelijk gebleven of licht verbeterd. Dat is op zich een mooie ontwikkeling, ook omdat wij onze meetmethode hebben aangescherpt. Toch ontbreekt het veel kledingbedrijven aan heldere doelstellingen en een strategie om een leefbaar loon en betere arbeidsomstandigheden daadwerkelijk te implementeren.

Meaningful engagement

Om onze invloed als financiële instelling optimaal te benutten, introduceerde ASN Bank in 2020 samen met de partners van de PLWF ‘meaningful engagement’ (betekenisvolle betrokkenheid). We vragen kledingbedrijven om een langetermijndoel en tussentijdse mijlpalen vast te stellen en een eigen gedetailleerd onderzoek uit te voeren dat gegevens van dienstverleners aanvult. Blijkt gaandeweg dat het bedrijf geen vooruitgang boekt, dan kunnen escalatiemaatregelen en desinvestering volgen. Deze aanpak werd in februari 2020 gepresenteerd tijdens het OECD-forum over mensenrechten in de kleding- en schoenensector in Parijs.

Lobby voor MVO-wetgeving

In 2020 zette ASN Bank zich ook via lobby opnieuw in voor bindende keten-verantwoordelijkheid. Als eerste bank in Nederland sloot ASN Bank zich aan bij het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), een brede coalitie die zich inspant voor MVO-wetgeving in Nederland.

Klimaat: van klimaatneutraal naar klimaatpositief

Sinds 2019 mag ASN Bank zichzelf een klimaatneutrale bank noemen. Dit houdt in dat, met het totaal van alle investeringen samen, meer uitstoot wordt vermeden dan wordt veroorzaakt. Van alle uitzettingen op de bankbalans berekenen we de emissies, de vermeden emissies én de zogenaamde negatieve emissies. Daarbij drukken we deze drie emissies uit in ton CO2-equivalenten.

Grote relatieve groei financieringen windenergieprojecten en greenbonds

In 2020 scoorden we alweer beter in het behalen van onze klimaatneutraaldoelstelling: onze klimaatneutraliteit nam toe van 189,8% in 2019 naar 250,4% in 2020. Deze toename kwam vooral doordat ASN Bank meer windenergieprojecten op zee financierde, en meer belegde in greenbonds die investeren in duurzame energieprojecten.

Op weg naar klimaatpositief

In 2030 wil ASN Bank met haar investeringen volledig klimaatpositief zijn. Dat betekent dat we ook gaan sturen op negatieve CO2-uitstoot, ofwel de opname van CO2 uit de lucht. ASN Bank is klimaatpositief als de omvang van de emissies op de balans kleiner is dan de omvang van de negatieve emissies op de balans. Om deze doelstelling te halen, sloten we ons in 2020 aan bij meerdere samenwerkingsverbanden die natuurherstel, duurzame bosbouw en biobased bouwen in Nederland stimuleren.

PCAF groeit uit tot wereldwijde impactbeweging

Een bijzondere mijlpaal bereikten wij in november. Tijdens London Climate Action Week presenteerde het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) namens 85 financials een gezamenlijke methodiek om hun CO2-voetafdruk te meten. Bijzonder, want ASN Bank staat aan de wieg van deze wereldwijde impactbeweging. PCAF werd in 2015 door ASN Bank in aanloop naar de Klimaattop in Parijs opgericht vanuit ons streven om de impact van onze financieringen en beleggingen op het klimaat (CO2-uitstoot) te berekenen. Veertien andere Nederlandse financiële instellingen sloten zich daarbij aan. In de jaren daarna groeide PCAF uit tot een internationaal en groot samenwerkingsverband met een gezamenlijke meetmethode om de klimaat-impact van beleggingen en investeringen te meten.

Een vergelijkbare meetmethode voor financiële instellingen ontwikkelen we nu op het gebied van biobased bouwen, duurzame bosbouw en bosherstel (CO2-opslag). Daarvoor werken we samen met onder meer ClimateCleanUp en het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).

Desinvesteren in fossiele energie

Sinds haar oprichting in 1960 pleit ASN Bank voor desinvesteren in fossiele energie. Het afgelopen jaar zag ASN Bank het maatschappelijke draagvlak voor fossiele energie verder afnemen. Een positieve ontwikkeling, die ervoor kan zorgen dat steeds meer financiële instellingen hun beleggingen afbouwen.

Biodiversiteit: meer internationale samenwerking in de financiële sector

De aandacht voor biodiversiteit was in 2020 groot. Wereldwijd neemt de variatie aan ecosystemen en planten- en diersoorten snel af, terwijl deze de basis vormen van alles wat de mensheid en onze maatschappij in leven houdt. Veel grondstoffen en economische sectoren zijn direct of indirect afhankelijk van de variatie aan planten, dieren en insecten in de wereld. Naar schatting 50% van wat we wereldwijd met elkaar verdienen is afhankelijk van de natuur.

Netto positief effect op biodiversiteit

ASN Bank is de eerste financiële instelling ter wereld die haar impact op biodiversiteit meet. Deze impact wordt uitgedrukt in het aantal hectares waar door toedoen van onze investeringen de biodiversiteit in die hectares gedurende 1 jaar is verdwenen. We streven ernaar het biodiversiteitsverlies via de financieringen en beleggingen van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen te verminderen en de biodiversiteitswinst vergroten. Bijvoorbeeld door geld te steken in natuurontwikkeling, duurzame energie en circulaire economie, en door samen te werken met duurzame ondernemers, natuurorganisaties, waterbedrijven en partijen die werken aan natuurherstel- en behoud. Ons doel: een netto positief effect op biodiversiteit in 2030.

Tijdens de publicatie van dit jaaroverzicht waren de 2020 cijfers nog niet beschikbaar.

Samenwerking: Pledge for Biodiversity

We zijn verheugd dat we in 2020 nog meer krachten konden bundelen. Samen met de Volksbank en 24 andere financiële instellingen hebben we op het VN-evenement Nature for Life de belofte gedaan een bijdrage te leveren aan het herstel en de bescherming van ecosystemen. In de maanden die volgden op dit event, sloten nog eens 11 banken zich aan bij dit initiatief.

Het mede door ASN Bank opgerichte Partnership for Biodiversity Accounting Financials presenteerde gelijktijdig haar eerste rapport – met daarin een kader voor het meten van negatieve en positieve impact van investeringen en leningen op biodiversiteit. Het jaar 2021 staat in het teken van het verder uitbreiden van dit partnerschip en het delen van expertise en ervaringen en bij te dragen aan een geharmoniseerde accounting standaard voor biodiversiteit in de financiële sector.

Vooruitblik

Alle inspanningen van ASN Bank zijn erop gericht de komende jaren verder te groeien, zodat we onze impact op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten kunnen vergroten. Als duurzame, digitale bank en aanjager van duurzaamheid willen we vanuit de missie meer duurzame producten en proposities aanbieden, het aantal klanten vergroten en de klantrelatie verder uitbouwen. Om onze invloed als duurzame bank te vergroten, ondersteunen we andere financiële instellingen, bedrijven en klanten zoveel mogelijk bij het maken van duurzame keuzes.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl