Argenta kerngezond op zijn 65ste verjaardag

Argenta kerngezond op zijn 65ste verjaardag

Op 18 april 1956 richtte Karel Van Rompuy Argenta op met een startkapitaal van 25.000 euro. Argenta groeide uit tot de vijfde grootste speler in ons land en richt zich voornamelijk tot gezinnen en particulieren. De bank-verzekeraar onderscheidt zich door een propositie die bouwt op de volgende waarden: nabij, eenvoudig, prijsbewust en langetermijndenken.

Dat deze succesformule aanslaat, bewijzen de cijfers: 65 jaar later beheert Argenta 52 miljard euro, behaalt het een nettowinst van 219 miljoen euro, een rendement op eigen vermogen van 7,6 %, een kosten-inkomstenratio van 59 % en legt het uitstekende kapitaalratio’s en liquiditeitsbuffers voor.
De mooie resultaten van 2020 werden behaald ondanks de aanhoudende druk op de rentemarge, de toenemende regelgeving en de coronapandemie.

De succesformule leidt niet alleen tot mooie financiële resultaten maar ook tot een nog steeds erg hoge klanttevredenheidsscore (NPS +40), een toename van het aantal klanten (bruto-aangroei +9 %) en een sterke groei in het aantal digitale klanten (+ 22 %). Ook bij de medewerkers zien we ondanks het verplichte telewerk een hoge engagementsscore (87 %) en een sterk ambassadeurschap (24 %).
In het kader van de coronapandemie werd op diverse vlakken snel en efficiënt geschakeld om de continuïteit van de dienstverlening naar de klant te garanderen en waar mogelijk te digitaliseren.

Argenta verleende aan 5.134 kredietleners en verzekerden betaaluitstel. Dit vertegenwoordigt ongeveer 800 miljoen van de Belgische kredietportefeuille. Ook in Nederland werd in korte tijd voor 153 woonkredieten betaaluitstel gegeven, wat 27 miljoen euro van de Nederlandse kredietportefeuille vertegenwoordigt. Argenta legde voor de hypotheken aan particulieren een provisie voor kredietverliezen aan van 5,8 miljoen euro.

Argenta levert in 2020 sterke prestaties in een uitdagende omgeving

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep boekte in 2020 opnieuw mooie resultaten ondanks de aanhoudend lage renteomgeving en de COVID-19 pandemie die de maatschappij stevig in haar greep hield. Het resultaat overtreft dat van 2019 en ook het rendement op eigen vermogen kwam hoger uit dan een jaar voordien, zelfs als het resultaat gecorrigeerd wordt voor eenmalige effecten. Argenta heeft hier duidelijk geprofiteerd van de diversificatie die het gevolg is van zijn bankverzekeringsmodel.

De nettowinst op groepsniveau in IFRS bedraagt 219 miljoen euro wat een stijging betekent van 45 miljoen euro ten opzichte van de gerealiseerde 174 miljoen euro in 2019. Deze stijging is in belangrijke mate te wijten aan de verkoop van de verzekeringsportefeuille van de Nederlandse verzekeringstak, wat een eenmalige winst oplevert van netto 19,6 miljoen euro. Gecorrigeerd voor de eenmalige effecten blijft er nog steeds een stevig resultaat van 196 miljoen euro over. Het rendement op eigen vermogen bedraagt in 2020 7,6 %, gecorrigeerd voor eenmalige resultaten 6,9 %, en ligt ook hoger dan het rendement van 6,7 % in 2019.

2020 was ook een jaar waarin de gelden onder beheer een aantal mijlpalen bereikten. Zo klommen de gelden onder beheer vlot boven de 50 miljard euro tot 52,4 miljard euro, wat een stijging betekent van 7,3 % ten opzichte van de 48,7 miljard euro in 2019. Tevens werd in 2020 de kaap gerond van 10 miljard beleggingsfondsen. Argenta bereikte deze mijlpaal door de forse groei in de verkoop van beleggingsfondsen én de positieve evolutie van de marktwaarde, ondanks de onrust op de markt wegens COVID-19. De sterke interesse van de klanten in de eigen Argenta-fondsen toont dat zij in onzekere tijden des te meer belang hechten aan een vertrouwde partner voor het beheer van hun vermogen. Het aandeel van fee in onze operationele inkomsten groeit hierdoor tot 13,1 %. Deze diversificatie van inkomsten maakt Argenta minder gevoelig voor de lage renteomgeving.

De banksector blijft immers onder druk staan door de lage rente, waardoor intermediatie tussen spaargeld en lenen minder lucratief is. Ondanks de lage rente stond er eind 2020 wel opnieuw een recordbedrag van respectievelijk 29,7 miljard euro en 6,1 miljard euro aan spaar- en zichttegoeden op de rekeningen. De verkoop van woonkredieten daarentegen kwam traag op gang in 2020 wegens de rush op woningen eind 2019 door de afschaffing van de Vlaamse Woonbonus en de impact van de lockdown, maar de tweede jaarhelft zorgde voor een heropleving in de markt, zodat er uiteindelijk toch voor 6,0 miljard euro aan nieuwe woonkredieten is toegekend aan Belgische en Nederlandse gezinnen. Dit is een stijging van 5,8 % ten opzichte van 2019. Dalende marges worden dus gecompenseerd door sterke commerciële volumes en in combinatie met een hoger aantal vervroegde aflossingen bij onze Nederlandse klanten, waarvoor een wederbeleggingsvergoeding betaald wordt, leidt dit tot een stijging in het netto interestinkomen van 17 miljoen euro t.o.v. 2019.

De provisies voor kredietverliezen stegen in 2020 met 21,4 miljoen euro, waarvan 15,1 miljoen euro COVID-19 gerelateerd is. Hiervan is 5,8 miljoen euro gelinkt aan hypotheken en 9,3 miljoen euro aan de obligatieportefeuille.

In 2020 investeerde Argenta opnieuw flink in IT-infrastructuur, digitalisering en adviesverlening om zo een veilige en betrouwbare bank te blijven en de klanten de digitale tools aan te reiken die hen in staat stellen hun persoonlijke financiën te beheren. Ondanks deze investeringen, daalde de kosteninkomstenratio van 64,1 % in 2019 naar 58,6 % in 2020 door een strikte kostenbeheersing en de diversificatie van de inkomsten.

De solvabiliteit bleef heel sterk met een Common Equity ratio Tier 1 van 23,7 %, waarmee Argenta aan de top staat in de eurozone. Dividenden zijn beperkt in lijn met de ECB-aanbevelingen en het kernkapitaal groeide aan met 177 miljoen euro tot 2.459 miljoen euro, wat een stijging is van maar liefst 7,8 %.

Het nettoresultaat van Argenta Spaarbank in IFRS bedroeg 136,3 miljoen euro en lag hiermee fors hoger dan in 2019. De liquiditeits- en kapitaalratio’s van de bankpool blijven uitstekend en bij de sterkste van Europa. De kredietbeoordelaar Standard & Poor’s behield ook in 2020 Argenta’s A- rating met stabiele outlook. Hiermee bevestigt Standard & Poor’s de gestage uitbouw van Argenta’s toegang tot de kapitaalmarkten waarbij een aanvulling gezocht wordt op het aantrekken van klantendeposito’s.
Het uitgeven van dergelijke schulden zorgt voor een gemiddelde daling in de fundingkost van Argenta.

Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 80,6 miljoen euro in BGAAP na een resultaat van 51,3 miljoen euro in 2019. Deze grote winsttoename is grotendeels te danken aan de verkoop van de verzekeringsportefeuille in Nederland. Onderliggend zien we echter een zeer solide prestatie met sterke resultaten binnen zowel de schade- als de levensverzekeringsactiviteiten. Hiermee blijft de verzekeraar een belangrijke stabiele factor in de groepswinstbijdrage.

Klaar voor de volgende 65 jaar

Deze robuuste resultaten, betekenen niet dat Argenta op zijn lauweren rust. Argenta bereidt zich voor op de volgende 65 jaar en gaat daarbij de uitdagingen van de huidige marktomgeving niet uit de weg.

Opvang van de druk op de rentemarge

Klanten vertrouwen steeds meer gelden toe aan Argenta op de spaar- en zichtrekeningen ondanks de lage rente. Ook kende Argenta meer dan 6 miljard nieuwe hypotheekleningen toe. De rentemarge is echter krapper door de lage renteomgeving en de concurrentie op de markt van de hypotheekleningen.

Om gezond te blijven groeien, zet Argenta in op diversificatie van inkomsten, o.a. via fee-inkomsten.
Zo is er een sterke groei bij vermogensbeheer: de totale portefeuille beleggingsproducten is gestegen met 1,7 miljard euro van 9,2 miljard euro in 2019 naar 10,9 miljard euro in 2020. Deze stijging is het gevolg van een verhoogde nettoproductie naast de positieve evolutie van de marktwaarde. De beleggingsfondsen worden steeds meer een belangrijk alternatief voor de spaarrekeningen in de huidige lage renteomgeving.

Ook stijgen de Argenta-fondsen sterk in de klantenportefeuilles in verhouding tot de extern beheerde fondsen, het beheerd vermogen van de Argenta-fondsen bedraagt intussen 6 miljard euro. Deze stijging in de eigen fondsen is voornamelijk het gevolg van het stijgende vertrouwen van de Argentaklanten. Ook de Argenta pensioenspaarfondsen en de hierop gebaseerde beleggingsfondsen doen het zeer goed met een beheerd vermogen van 3,6 miljard euro.

In het kader van de verdere diversificatie van inkomsten kondigde Argenta in 2020 de lancering van betaalpakketten aan voor zijn bankdiensten vanaf februari 2021. 80 % van de klanten koos intussen voor het Green-pakket, dat het meest uitgebreide gratis pakket op de markt is. De andere klanten kozen voor een Silver, Gold of professioneel pakket. Dit ligt volledig in lijn met de verwachtingen.

Argenta lanceerde ook een nieuw verzekeringsplatform voor schadeverzekeringen, Assurando. De nieuwe software laat toe om flexibel evoluties in de markt te volgen.

Dichtbij de klant

Nabijheid en menselijk contact blijven de ruggengraat van de commerciële strategie van Argenta. Dit vertaalt zich in een klanten-NPS van +40, een erg hoge score in de bankenwereld.

Daarom blijft Argenta inzetten op een lokaal verankerd kantorennet dat vandaag 428 kantoren telt.
De kantoren fungeren als uithangbord voor de Argenta-bedrijfswaarden met de kantoorhouder als financiële vertrouwenspartner voor de Argenta-klanten, particulieren en gezinnen. Argenta heeft 72 kantoorhouders van de 2de of 3de generatie, wat aantoont dat het langetermijnperspectief ook op het vlak van de kantoren wordt doorgetrokken.

19 nieuwe kantoorhouders startten in 2020. Netto daalde het aantal kantoren licht ten opzichte van 2019 door de integratie van enkele relatief kleine kantoren in grotere kantoren in dezelfde buurt. Deze grotere kantoren kunnen de klant een nog meer gespecialiseerde dienstverlening aanbieden. Argenta verwacht dat deze trend zich in de komende jaren nog zal verderzetten.
Ook de Argenta-kantoren bleven in 2020 steeds open op afspraak en stelden alles in het werk om hun klanten op een veilige manier te ontvangen.

Digitaal dichtbij

Complementair aan het kantorennet is de digitale dienstverlening. In lijn met de merkwaarden zijn ook de digitale kanalen (app en IB) gefocust op eenvoud en gebruiksgemak. Argenta concentreert zich op wat de klant echt nodig heeft voor zijn dagelijkse financiële verrichtingen.

Het app-gebruik steeg met 20 % naar 552K gebruikers. Deze stijging is merkbaar in alle leeftijdscategorieën. Tegelijk met het aantal gebruikers steeg ook de rating van de apps. Beide behalen vandaag 4,5 in iOS en Android, een sterke score. Het bewijst dat klanten de extreme focus op gebruiksgemak waarderen.

Ook internetbankieren werd in 2020 vereenvoudigd en intuïtiever gemaakt. Het aantal bezoeken aan internetbankieren is eveneens sterk gestegen van 1 naar 1,6 miljoen bezoeken per maand.
Daarnaast kende de verdere digitalisering van de dienstverlening rond Lenen, Verzekeren en Beleggen door COVID-19 een versnelling: verschillende processen werden aangepast om dienstverlening op afstand toe te laten zoals de ondertekening van een kredietaanvraag en van een kredietaanbod, een schatting van vastgoed op afstand, …
Argenta stimuleert ook intern via diverse opleidingen de digitale gretigheid van zijn medewerkers.

Thuiswerkverplichting

In de strijd tegen corona is telewerk sinds maart 2020 voor bijna elke hoofdzetelmedewerker van Argenta verplicht. Dit is vanaf het begin erg vlot verlopen: de business heeft geen tempo verloren.
Corona bleek ook geen impact te hebben op de tevredenheid van de werknemers. Het engagement (mate van verbondenheid met het bedrijf) steeg verder naar 87 % en het ambassadeurschap (mate van actief promotorschap) maakte een stevige sprong van + 4 naar +24.
Argenta besteedde van bij de start aandacht aan het op peil houden van de onderlinge banden. De bank-verzekeraar greep naar oplossingen die voor veel thuiswerkers bekend zullen klinken: een persoonlijk kaartje, informele videomomenten, online quizzen, apero’s, escaperooms, gezamenlijke Strava-uitdagingen en andere spelelementen. Daarnaast geeft CEO Marc Lauwers via een webinar om de 2 tot 3 maanden een informatiesessie voor alle medewerkers, met een stand van zaken van alle belangrijke punten waar Argenta mee bezig is, de uitrol van de Argenta strategie.
Toch begint het lange thuiswerk op vele medewerkers te wegen. Daarom maakt Argenta in 2021 verder werk van zijn actieplan ‘digitaal dichtbij’

Nieuwe eigentijdse hoofdzetel

Op exact dezelfde plaats waar Karel Van Rompuy 65 jaar geleden het eerste Argenta-kantoor opstartte, verrees de vernieuwde en uitgebreide hoofdzetel van Argenta.

De eigenaar en bouwheer Investar, van wie Argenta de gebouwen huurt, zorgde voor een eigentijds kantoorgebouw dat beantwoordt aan de hedendaagse manier van werken en combineert comfort met talrijke digitale maar ook duurzame en energie-efficiënte technieken.

Door de verbouwingen is er nu 30.000 m² werkruimte beschikbaar voor zo’n 1.200 werknemers.
Het gaat om een eigentijds gebouw met individuele werkplekken en cockpits, maar ook grote en kleine, formele en informele vergaderruimtes met talrijke digitale technieken.

Het gebouw voldoet aan de meest actuele bouwvoorschriften rond duurzaamheid: zonnepanelen, klimaatplafonds, led-verlichting aangestuurd door daglicht, automatische zonnewering en een BEOveld met 50 km leidingen onder de grond voor geothermie om het gebouw te verwarmen en het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum te herleiden.

De huur van de tijdelijke locaties aan De Veldekens werd beëindigd en de Argenta-werknemers kunnen na 8 jaar terug samen aan de slag op één campus in de Belgiëlei en Lamorinièrestraat.
Iedereen kijkt er erg naar uit om stap voor stap, conform de coronamaatregelen, terug naar het
hoofdkantoor te komen werken.

Marc Lauwers, CEO: ‘Argenta is in de eerste plaats een bank van mensen. Een bruisend hoofdkantoor waar mensen graag samenkomen om te werken, hoort daarbij en is exact wat we voor ogen hebben met onze hoofdzetel. Na vele maanden telewerk waar mensen het beste van zichzelf blijven geven, kijken we er toch hard naar uit om terug te keren naar Antwerpen. Op de plek waar geschiedenis en toekomst van Argenta samenkomen.’

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl