Dordrecht: Economische crisis dwingt tot aanpassing grote projecten

Dordrecht: Economische crisis dwingt tot aanpassing grote projecten

De gemeente Dordrecht moet scherpe keuzes maken in en tussen de grote projecten in de stad zoals Stadswerven, Gezondheidspark, Leerpark en Maasterras. Gezien de huidige problemen in de vastgoedsector is het niet realistisch dat al deze plannen kunnen worden uitgevoerd zoals gepland. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad daarom een uitspraak over de gewenste aanpak van die keuzes.

Het college heeft zelf al ingestemd met de nota Richting Kiezen. Hierin staat per project omschreven wat de risico’s zijn, gezien de problemen op de vastgoedmarkt (leegstand van winkels en kantoren, woningmarkt op slot). Het college gaat er vanuit dat er daarom in de plannen moet worden geschrapt, mede om de andere projecten kansrijker te maken. Het college gaat bij deze keuzes uit van drie criteria: het belang voor de stad, de financiële gevolgen voor de gemeente en de contractuele verplichtingen. De gemeenteraad heeft een eerste presentatie gehad over de nota Richting Kiezen. De raadsleden onderschreven de noodzaak om in te grijpen, maar gaven aan meer tijd nodig te hebben om een goede afweging te maken. Daarvoor heeft de raad drie avonden gereserveerd.

Overaanbod

De vooruitzichten wijzen niet op een structureel herstel van de vastgoedmarkt. Nederland kent een enorme vastgoedluchtbel. De banken, ontwikkelaars, overheden, het maatschappelijk middenveld en consumenten kampen allen met financiële problemen. Steeds meer ontwikkelaars krijgen grote complexe projecten moeilijk gefinancierd. Het consumentenvertrouwen is laag: de woningmarkt zit op slot.

Deze gewijzigde marktomstandigheden vragen ook in Dordrecht meer focus om projecten te realiseren. Zo is in de huidige plannen tot 2021 een overaanbod van 1200 woningen en 62.000 m2 kantoorruimte. Dit leidt tot onderlinge concurrentie tussen de verschillende projecten. En zoals bekend, is er meer leegstand. Tot slot kampt de gemeente door deze marktontwikkeling met oplopende tekorten in de grondexploitaties. De risico’s die de gemeente en de stad hierdoor lopen, vragen om een sterkere sturing en beheersing.

Kwaliteit

Het college wil vasthouden aan haar ambities: een aantrekkelijke binnenstad, meer woonmilieus voor het hogere marktsegment, versterking van de stedelijke economie en versterking van groen en water in en om de stad. Hierbij wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit en een houdbare financiële positie van de gemeente. Dat betekent ook dat het college kiest voor die projecten die het meest bijdragen aan de gewenste sociaal-economische versterking van de gemeente en de regio.

Kansen voor particulieren en ondernemers

De huidige situatie biedt ook kansen voor nieuwe initiatieven. De gemeente wil particulieren de ruimte bieden kavels in en rond de binnenstad te ontwikkelen die bijdragen aan versterking van de stad. Het college wil inzetten op herontwikkelen van leegstaande kantoren, winkels en scholen. Waar zich kansen voordoen wil de gemeente deze zoveel mogelijk benutten en faciliteren. De gemeente wil creatief (tijdelijk) gebruik van braakliggend terrein zoals stadslandbouw stimuleren.

Openbaarheid

Vanwege de contracten met partijen zoals projectontwikkelaars, kan de gemeente in dit stadium niet in alle openbaarheid de risico’s en mogelijke aanpassingen van de grote projecten bespreken. Afhankelijk van de keuzes zal de gemeente met partijen in overleg treden. Ook deze marktpartijen kampen met de gevolgen van de crisis in de vastgoedsector. Overigens heeft de gemeente al in april een eerste stap gezet op deze weg met het arrangement stedelijke programmering.

Rate this post

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Nieuwbouwwijzer.nl